BH003 Pozemní stavitelství 3

Cílem předmětu BH003 Pozemní stavitelství 3  je podání uceleného přehledu v oblasti navrhování spodní stavby v interakci s horní stavbou a základovým podložím. Obeznámení s problematikou izolací spodních staveb,konstrukcí spojující různé výškové úrovně a vybraných povrchových úprav. Při výuce je kladen důraz na využití znalostí z dříve studovaných předmětů teoretických i z předmětů oboru Pozemní stavby.  Po absolvování předmětu student samostatně zvládne návrh a konstrukci schodišť, založení stavby – plošné základy.


Harmonogram cvičení ZS 2016/2017:

Soubor pro tisk (pdf).


Cvičení 1.
Úvod do cvičení, seznámení s programem cvičení a podmínkami zápočtu. Řešení půdorysu podzemního podlaží, studie typického podlaží a řešení technických pohledů.

Bytový dům

  • Půdorys podzemního podlaží – rozpracovaný (uvažovat vstup z mezipodesty), M 1:50
    • bez schodiště a navazujících kót, bez PT, UT atd.
    • jedná se půdorys, který bude v průběhu cvičení doplňován o další konstrukce a náležitosti půdorysu
  • Studie typického podlaží M 1:100
  • Technické pohledy – rozpracované M 1:100
    • čtyři pohledy bez zakresleného terénu
  • Norma ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
    • odkaz řešených částí na normu

Cvičení 2. až 3.
Osazení objektu do terénu a řešení situace.

Bytový dům

  • Osazení do terénu M 1:200
    • polohové a výškové osazení do zvolené situace
    • převýšení v příčném směru objektu uvažovat max. 1,5 m
    • plně podsklepený objekt – zapuštěn do terénu, možno uvažovat vstup z mezipodesty
  • Situace M 1:200
    • terénní úpravy, povrchové úpravy, inženýrské sítě, přípojky, zeleň, parkoviště, zpevněné plochy, vytyčení, sousední objekty, vybavenost na pozemku, půdorysné, výškové kóty, legendy, vytyčení objektu atd.

Cvičení 4. až 6.
Výpočet schodiště, půdorys schodiště, detaily schodiště.

Bytový dům

  • Výpočet schodiště
    • zpracováno od ruky, technickým písmem včetně schématu řezu schodiště (výška stupně, šířka stupně, úhel schodišťového ramene, podchodná, průchodná výška, délka schodišťového ramene atd.)
  • Půdorys schodiště M 1:50
    • zásady zakreslování
    • čtyři výřezy schodišťového prostoru v návaznosti na přilehlé konstrukce (1S, 1NP, typické podlaží, poslední podlaží)
  • Řez A – A – rozpracovaný M 1:50
    • příčný řez celým objektem (minimálně – 1S, 1NP, 2NP, 3NP, plochá střecha)
    • uvažována jednoplášťová plocha střecha, atika atd.
    • základy, výkopy a navazující kóty budou doplněny po finální konzultaci půdorysu základových konstrukcí, půdorysu výkopů bytového domu
  • Detaily schodiště M 1:10
    • zpracováno na konkrétní navrženou konstrukci schodiště bytového domu (ŽB monolitické schodiště)
    • zásady zakreslování
    • zpracováno od ruky, pravítkem
    • detaily budou vyznačeny v řezu A – A
    • DET. 01 – nástupní rameno, nástupní schodišťový stupeň půd. 1S – v pohledu na rameno (pokladní betonová mazanina, H.I. atd.)
    • DET. 02 – ukončující schodišťový stupeň nástupního ramene půd. 1S – mezipodesta – v pohledu na rameno
    • DET. 03 – ukončující schodišťový stupeň výstupního ramene půd. 1S
    • Každý detail včetně řešení kotvení zábradlí
    • výška zábradlí, povrchové úpravy, madla, včetně odkazů na výpisy atd.
  • Půdorys podzemního podlaží M 1:50
    • doplnění rozpracovaného půdorysu 1S  z 1. cvičení po odsouhlasení správnosti schodiště, osazení do terénu atd.
    • doplnění schodiště s navazujícími kótami, doplnění PT, UT atd.
    • finální dokončení půdorysu 1S

Cvičení 7.
Výkres tvaru, výpočet orientačních rozměrů prvků, svislý řez.

Monolitický skelet

  • Monolitický skelet – výkres tvaru M 1:50
    • dle ČSN 01 3481
    • půdorys konstrukce 3×2 pole, sklopené, řezy, průřezy schodiště atd.
    • výpis prvků skeletu (označení, popis, rozměry, ks, hmotnost)
  • Monolitický skelet – výpočet orientačních rozměrů průřezů železobetonových prvků
    • A4, od ruky, technickým písmem, včetně schémat průřezů prvku
  • Svislý řez A – A – studie – rozpracovaný M 1:100
    • dle ČSN 01 3420
    • 1S + 4NP, plně podsklepený, úroveň podlahy 1S cca 1,2 – 1,5 m pod UT
    • uvažovat zateplený obvodový plášť včetně výplní (okna atd.), plochou jednoplášťovou plochu
    • vnitřní konstrukce (příčky, zdivo, vnitřní dveře atd.) nezakreslovat
    • zakresleny budou podlahy, prvky skeletu, schodiště včetně zábradlí atd.
    • základy, výkopy a navazující kóty budou doplněny po finální konzultaci půdorysu základových konstrukcí, půdorysu výkopů skeletu

Cvičení 8.
Předběžný návrh základových pásů, půdorys základů.

Bytový dům

  • Předběžný návrh základových pasů bytového domu
    • minimálně – 1S, 1NP, 2NP, 3NP, plochá střecha –  v souladu s řezem A – A bytového domu
    • A4, od ruky, technickým písmem, včetně schémat
  • Půdorys základů M 1:50
    • v příčném směru sklopené průřezy do půdorysu základů
    • v podélném směru – podélný řez mimo půdorys základů

Cvičení 9.
Výkopy.

Bytový dům

  • Půdorys výkopů M 1:50
    • v příčném směru sklopené průřezy do půdorysu základů
    • v podélném směru – podélný řez mimo půdorys základů

Cvičení 10.
Předběžný návrh základových patek, půdorys základů, půdorys výkopů, technické pohledy.

Monolitický skelet

  • Předběžný návrh základových patek bytového domu
    • minimálně – 1S + 4NP, plochá střecha –  v souladu s řeze A – A skeletu
    • A4, od ruky, technickým písmem, včetně schémat
  • Půdorys základů M 1:50
    • podélný, příčný řez mimo půdorys základů
  • Půdorys výkopů M 1:50
    • podélný, příčný řez mimo půdorys základů

Bytový dům

  • Technické pohledy M 1:100
    • čtyři pohledy
    • doplnění rozpracovaných pohledů z 1. cvičení po odsouhlasení správnosti osazení do terénu, základů, výkopů atd.
    • doplnění průběhu původního, upraveného terénu, výškových kót atd.
    • v pohledech budou schematicky, čárkovaně naznačeny obrysy základových konstrukcí

Cvičení 11.
Skladby podlah, řez.

Bytový dům

  • Skladby podlah – 3 varianty
    • Skladba č. 1 – koupelna v 1NP
    • Skladba č. 2 – obývací pokoj v 1NP
    • Skladba č. 3 – chodba v 1S po H.I.
    • A4, od ruky, technickým písmem, včetně schémat – v rohu místnosti
    • legenda skladby bude obsahovat 4 sloupce:
      • název vrstvy (její funkce ve skladbě)
      • specifikace materiálu – nikoliv obchodní název, ale technický popis materiálu s uvedením jeho důležitých vlastností (pevnost, objem. hmotnost, tepelná vodivost, atd.)
      • tloušťka vrstvy
      • poznámka o způsobu zabudování materiálu

Monolitický skelet

  • Řez A – A M 1:100
    • doplnění rozpracovaného řezu  A – A  ze 7. cvičení po odsouhlasení správnosti základů, výkopů atd.
    • doplnění výškových kót, základů, výkopů, navazujících kót atd.

Cvičení 12.
Řez.

Bytový dům

  • do příčného řezu A – A bytového domu doplnit skladbu hydroizolace
  • Řez A – A M 1:5
    • doplnění rozpracovaného řezu  A – A  ze 4. – 6. cvičení po odsouhlasení správnosti osazení do terénu, základů, výkopů atd.
    • doplnění původního, upraveného terénu, výškových kót, základů, výkopů, navazujících kót atd.
  • Závěrečné konzultace

Cvičení 13.
Zápočet.


Harmonogram přednášek ZS 2016/2017: