Prezenční studium

Zde naleznete podklady pro studium předmětů v prezenční formě studia.
 


AH001 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 1

Cílem předmětu AH001 Pozemní stavitelství 1 je seznámení se se základy problematiky pozemního stavitelství, osvojení si odborné terminologie, získání znalostí o základních konstrukčních principech, získání přehledu základního názvosloví konstrukcí a jejich členění, seznámení se s hlavní nosnými konstrukcemi a konstrukčními systémy budov a s fázemi výstavby. Rovněž studenti získají základní informace o požadavcích na dokumentaci staveb a naučí se číst výkresy pozemních staveb a získají základy technického zakreslování.

Harmonogram a časový
plán přednášek
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do cvičení

 


BH001 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 1

Cílem předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1 je seznámení se s názvoslovím a se základními konstrukcemi a konstrukčními zásadami při navrhování pozemních staveb. Získání celkového přehledu o stavebních konstrukcích pro další studium pozemního stavitelství. Konstrukční systémy staveb, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, základové konstrukcí a spodní stavba budovy, střechy.

Harmonogram a časový
plán přednášek
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do cvičení

 


BH052 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2

Předmět BH052 Pozemní stavitelství 2 navazuje na předmět BH001 Pozemní stavitelství 1. Cílem předmětu je zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a následné rozšíření znalostí o konstrukčních systémech, principech návrhu konstrukcí a jejich dílčích částí, tj. svislých nosných konstrukcí, vodorovných nosných konstrukcí, převislých a ustupujících konstrukcí, komínů, dělících a dilatačních spár.

Harmonogram a časový
plán přednášek
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do cvičení

 


BH012 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2 (K)

Na základě znalostí o základních konstrukcích pozemních staveb student získá schopnosti k přípravě a vytvoření koncepce projektové dokumentace. Cílem je orientace při volbě vhodné konstrukční soustavy a nosného systému stavebního objektu pro konkrétní účel.

Harmonogram a časový
plán přednášek
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do cvičení

 


BH003 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 3

Cílem předmětu BH003 Pozemní stavitelství 3 je podání uceleného přehledu v oblasti navrhování spodní stavby v interakci s horní stavbou a základovým podložím. Obeznámení s problematikou izolací spodních staveb,konstrukcí spojující různé výškové úrovně a vybraných povrchových úprav. Při výuce je kladen důraz na využití znalostí z dříve studovaných předmětů teoretických i z předmětů oboru Pozemní stavby. Po absolvování předmětu student samostatně zvládne návrh a konstrukci schodišť, založení stavby – plošné základy.

Harmonogram a časový
plán přednášek
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do cvičení

 


BH004 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 4

V rámci předmětu BH004 Pozemní stavitelství 4 student získá základní informace o obalových konstrukcích budov (stěnových, střešních včetně oken a dveří). Bude schopen aplikovat získané poznatky ve všech vzájemných souvislostech při návrhu budovy. Student bude odborně připraven uplatnit komplex poznatků v navazujících předmětech a následně i při zpracovávání bakalářské práce.

Harmonogram a časový
plán přednášek
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do cvičení

 


BH059 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

Předmět BH059 Tepelná technika budov svým obsahem a náplní vychází z požadavků Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o Energetické náročnosti budov. Předmět je zaměřen na tepelně technické výpočty a problematiku návrhu obalových konstrukcí z hlediska splnění stávajících požadavků na jejich stavebně fyzikální vlastnosti. Nedílnou součástí je i posouzení tepelné stability místností v letním a zimním období. V rámci předmětu se řeší posuzování stavebních detailů a hodnocení obálky budovy z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla s důrazem na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Harmonogram a časový
plán přednášek
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do cvičení

 


CH004 VYBRANÉ STATI Z POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 1

Cílem výuky předmětu je výrazně prohloubit znalosti studentů z oblasti obalových konstrukcí staveb – střešních a stěnových plášťů budov.
Studenti budou podrobně seznámeni s nejnovějšími technologiemi a konstrukčním řešením včetně využití moderních stavebních materiálů. Získají rovněž vědomosti z problematiky vhodného návrhu detailů a budou schopni nabyté poznatky uplatnit nejen ve cvičeních a v diplomových pracích, ale i ve svém budoucím působení ve stavební praxi.

Harmonogram a časový
plán přednášek
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do cvičení

 


CH009 TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA

Po absolvování předmětu budou studenti znát zásady trvale udržitelné výstavby a princip multikriteriální hodnocení budov. Studenti budou ovládat zásady návrh bezbariérových staveb. Studenti budou znát metodiku posuzování životního cyklu. V neposlední řadě budou studenti schopni navrhovat budovy s použitím obnovitelných a recyklovaných stavebních materiálů. Studenti budou umět posoudit obytnou bytovu dle metodiky SBToolCZ.

Harmonogram a časový
plán přednášek
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do cvičení