Studium v kombinované formě

Zde naleznete podklady pro studium předmětů v kombinované formě studia.


BH001 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 1

Cílem předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1 je seznámení se s názvoslovím a se základními konstrukcemi a konstrukčními zásadami při navrhování pozemních staveb. Získání celkového přehledu o stavebních konstrukcích pro další studium pozemního stavitelství. Konstrukční systémy staveb, svislé nosné konstrukce, schodiště, rampy, atd..

Povinné soustředení: dle časového plánu na webu fakulty.
Nepovinné konzultace: dle časového plánu na webu fakulty.

Členění ke konzultantům
Individuální zadání
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady do
výuky

 


BH052 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 2

Předmět BH052 Pozemní stavitelství 2 navazuje na předmět BH001 Pozemní stavitelství 1. Cílem předmětu je zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a následné rozšíření znalostí o konstrukčních systémech, principech návrhu konstrukcí a jejich dílčích částí, tj. svislých nosných konstrukcí, vodorovných nosných konstrukcí, převislých a ustupujících konstrukcí, komínů, dělících a dilatačních spár.

Povinné soustředení: 14.02.2020
Nepovinné konzultace: 28. 02. 2020, 20. 03. 2020, 03. 04. 2020

Členění ke konzultantům
a individuální zadání
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady
do výuky

 


BH004 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 4

V rámci předmětu BH004 Pozemní stavitelství 4 student získá základní informace o obalových konstrukcích budov (stěnových, střešních včetně oken a dveří). Bude schopen aplikovat získané poznatky ve všech vzájemných souvislostech při návrhu budovy. Student bude odborně připraven uplatnit komplex poznatků v navazujících předmětech a následně i při zpracovávání bakalářské práce.

Povinné soustředení: 15.02.2019
Nepovinné konzultace: 28. 02. 2020, 20. 03. 2020, 03. 04. 2020

Členění ke konzultantům
a individuální zadání
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady do
výuky

 


CH012 VYBRANÉ STATI Z POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 2

Cílem předmětu je získání znalostí a nejnovějších poznatků z oboru pozemního stavitelství, a to v komplexu vzájemných souvislostí jednotlivých konstrukčních součástí stavby a požadavků na ně kladených. Jedná se zejména o tzv. práce PSV, s vazbou na použitý materiál, prvek či výrobek, a to vždy s ohledem na jeho požadované funkční vlastnosti i stavebně fyzikální souvislosti při jeho zabudování do ostatních konstrukcí stavby s ohledem na bezporuchový provoz budov.

Povinné soustředení: 21.09.2018
Nepovinné konzultace: 12. 10. 2018, 9. 11. 2018

Členění ke konzultantům
a individuální zadání
Harmonogram a časový
plán cvičení
Podklady do
výuky