Závěrečné práce (VŠKP)

Úprava, náležitosti, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP), tj. bakalářských (BP) a dipolomových (DP) prací, se na FAST, VUT v Brně se řídí:

směrnicí děkana č. 4/2019 (pdf)


Pro správné zobrazení vzoru desek a titulního listu VŠKP je nutné provést instalaci fontu VafleVUT a OpenSans (fonty). Instalaci provedete stažením souboru na lokální jednotku (Uložit odkaz jako …) a opět přes pravé tlačítko se provede instalace fontu.


 

Pro uspořádání výkresů a pro popisové pole VŠKP lze použít šablonu (DWG). Obecné informace a požadavky kladené na popisové pole pro stavební výkresy jsou například uvedeny v Manuálu pro popisové pole (autor: Ing. Josef Remeš), který je k dispozici na adrese (www).

vskp-popisove-pole


Struktura, obsah, adjustace a odevzdávání VŠKP předložené k obhajobě na Ústavu pozemního stavitelství, FAST, VUT v Brně

Určeno pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, pro obor Pozemní stavby (BP) a obor Pozemní stavby – zaměření Navrhování pozemních staveb (DP).

Úvod

VŠKP se ve stanoveném termínu (viz zadání VŠKP) odevzdává:

 • v tištěné verzi (jeden výtisk),
 • a současně i v elektronické verzi.

Listinná a elektronická verze VŠKP musí být do obsahu i rozsahu shodná, nebrání-li tomu technické překážky (např. 3D model, který je pak obsahem tištěné verze formou fotodokumentace modelu).

VŠKP tvoří tyto části:

 • „Hlavní textová část VŠKP“,
 • „Přílohy VŠKP práce“,
 • a další „Povinné součásti“, předepsané směrnicí rektora, popř. děkana.

 

Na Ústavu pozemního stavitelství, FAST, VUT v Brně lze VŠKP zpracovat ve formě:

 • teoretické práce (pozn. pouze v případě diplomové práce nikoliv bakalářské práce),
 • projektové dokumentace pro provedení stavby.

V případě diplomové práce si lze zvolit specializaci, jejíž rozsah a zadání se řídí Pokynem č. 01/2011 vedoucího oboru Pozemní stavby (S) „Pravidla pro zadávání specializované části k diplomovým pracím v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství oboru Pozemní stavby od akademického roku 2010/2011“.

 

Podrobné členění jednotlivých částí VŠKP

Hlavní textová část VŠKP

Hlavní textová část VŠKP má členění definované Smernicí rektora č. 2/2009 „Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací“ resp. Směrnicí děkana č. 19/2011 (pdf) se všemi následujícími platnými dodatky a přílohami a je následující (pozn. pořadí je nutné zachovat):

 1. titulní list,
 2. kopie zadání VŠKP,
 3. abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce,
 4. bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690,
 5. prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora (vzor je přílohou č. 3 k dodatku č. 2 směrnice děkana č. 19/2011),
 6. poděkování (nepovinné),
 7. obsah,
 8. úvod,
 9. vlastní text práce,
 10. závěr,
 11. seznam použitých zdrojů,
 12. seznam použitých zkratek a symbolů,
 13. seznam příloh,
 14. přílohy.

Listinná forma VŠKP je ve formátu A4, přičemž text může být vytištěn oboustranně. V případě výkresů, lze po využít i jiný formát. Povinným formátem pro odevzdávání textové části elektronické formy VŠKP je formát *.pdf o max. velikosti 50 MB. Pro přílohy je povolen pouze jeden soubor o max. velikosti 50 MB. V případě více souborů příloh je nutno použít komprimovaný soubor *.zip opět o maximální velikosti 50 MB. Netextové součásti díla mohou být zpracovány pouze ve formátech systémů a programů, které jsou řádně licencovány na VUT v Brně.

Všechny body jsou povinné (mimo bodu f. a v případě teoretické DP i m. a n. pokud je vlastní členění práce nevyžaduje) a je nutné je dodržet. Hlavní textová část VŠKP musí být vždy svázaná v pevné nerozebíratelné vazbě (např. termovazba, násuvná lišta, kroužková plastová vazba, drátěná vazba, vinutá plastová spirála), ať už se jedná o VŠKP zpracovanou ve formě teoretické práce nebo ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.

K vytvoření hlavní textové části VŠKP lze použít šablonu (doc).


a. Titulní list

Vzor titulního listu VŠKP (pdf, doc) je uveden v příloze č. 2 k dodatku č. 2 směrnice děkana č. 19/2011. Na titulní list je nutné uvést přesný název ústavu a přesný název VŠKP podle IS FAST resp. tištěné formy zadání VŠKP.


b. Zadání VŠKP

Kopie zadání s podpisy děkana fakulty, vedoucího ústavu a vedoucího práce, následuje bezprostředně za titulním listem. Do tištěné verze se vkládá kopie zadání a do elektronické verze se vkládá scan zadání (podpisy zde nejsou vyžadovány).


c. Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce

Abstrakt má v rozsahu do 1/2 strany A4 výstižně, přehledně, jasně a stručně charakterizovat obsah a téma VŠKP. Klíčová slova mají reprezentovat obsah VŠKP (obvyklý počet 5 klíčových slov). Anglický text by měl ekvivalentně vyjadřovat český text.


d. Bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690

Uvede se bibliografická citace podle ČSN ISO 690. K vytvoření citace je možné využít nástroj CITACE PRO (www). V citaci se uvádí počet stran práce, který je totožný s počet stran Hlavní textové části VŠKP. Počet stran příloh je roven počtu stran veškerých příloh, které jsou uvedeny v seznamu příloh (pozn. výkresy se přepočítávají na počet formátů započatých A4).

Příklad:

NOVÁK, Jan. Knihovna: diplomová práce. Brno, 2011. 47 s., 185 s. příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové práce …


e. Prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora

Vzor prohlášení autora a původnosti VŠKP je uveden v příloze č. 3 k dodatku č. 2 směrnice děkana č. 19/2011 (doc).


f. Poděkování

Pokud je uvedeno, je nutné je v tištěné formě VŠKP doplnit podpisem. V elektronické formě poděkování nemusí být podepsáno.


g. Obsah

V případě VŠKP zpracované ve formě teoretické práce (pouze v případě DP):

 1. úvod
 2. současný stav řešené problematiky
 3. cíle diplomové práce
 4. zvolené metody zpracování, postup zpracování řešené problematiky
 5. výsledky diplomové práce s uvedením zjištěných poznatků
 6. závěr
 7. seznam použitých zdrojů
 8. seznam použitých zkratek a symbolů
 9. seznam příloh (pokud je DP obsahuje a jsou její součástí)

V případě VŠKP zpracované ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby:

 1. úvod
 2. vlastní text práce (viz bod i. vlastní text práce)
 3. závěr
 4. seznam použitých zdrojů
 5. seznam použitých zkratek a symbolů
 6. seznam příloh

h. Úvod

Text úvodu uvádí stručný přehled o řešené problematice v rozsahu max. 1 stránky. Měl by obsahovat hlavní cíle VŠKP, informace čím se zabývá, co je jejím smyslem, na co je zaměřena popř. proč je zaměřena na dané téma. V úvodu by mělo být uvedeno jakým způsobem je VŠKP členěna, co jednotlivé části obsahují a proč jsou dané části součástí práce.


i. Vlastní text práce

VŠKP zpracovaná ve formě teoretické práce (pouze v případě DP):

 • Vlastní text VŠKP tvoří kapitoly 2 až 5 podle obsahu v části g. Obsah. Kapitoly a podkapitoly by měly být uspořádány v logickém sledu a jejich rozsah by měl odpovídat důležitosti řešené problematiky. Text je vhodné doplnit podle významu obrázky, tabulkami, grafy a případně i matematickými vztahy.

VŠKP zpracovaná ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby:

 • VŠKP resp. projektová dokumentace pro provedení stavby by měla být vytvořena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Měla by obsahovat část A Průvodní zpráva, část B Souhrnná technická zpráva, část C Situační výkresy a část D Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení v rozsahu části D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení popř. i jinými částmi jsou-li zadány vedoucím VŠKP (pozor! zkontrolovat text na straně 2 originálního zadání VŠKP) .

j. Závěr

Text závěru by měl obsahovat výstižné a stručné shrnutí postupu práce, přínos VŠKP, soulad řešení se zadáním, změny oproti prvotním návrhům nebo stanoveným cílům před zahájením práce a jejich zdůvodnění, apod.


k. Seznam použitých zdrojů

Uvést veškeré použité právní předpisy, normy, knihy, skripta, studijní opory, www stránky, články, použitý software apod. citované podle ČSN ISO 690. K vytvoření použitých zdrojů je možné využít nástroj CITACE PRO (www).

Příklad:

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: č. 63/2006. 2006.


l. Seznam použitých zkratek a symbolů

Uvést veškeré použité zkratky, symboly, veličiny v textu a výkresech s vysvětlením.

Příklad:

λ [W· m-1· K-1] texttexttext součinitel tepelné vodivosti
θi [°C] návrhová vnitřní teplota
BD bytový dům
ŽB železobeton

m. Seznam příloh

Uvést seznam všech příloh, které jsou obsaženy v VŠKP. Pokud je VŠKP zpracovaná ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby, je za přílohy považován právě tento kompletní projekt, počínaje studií přes textové části, výkresy pro realizaci, tepelnou techniku, akustiku, požárně bezpečnostní řešení, případné seminární práce, apod. Tedy – výkresy, výpočty, studie, zprávy, stavební fyzika, požázně bezpečnostní řešení, seminární práce atd.)

Příklad v případě VŠKP zpracované ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby:

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce
Studie: text 01 – Půdorys 1NP, M 1:100
02 – Půdorys podkroví, M 1:100
03 – Řez, M 1:100
04 – Pohled, M 1:100
Seminární práce – název
Katastrální mapa
 Složka č. 2 – C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
C.2 Celkový situační výkres
C.3 Koordinační situační výkres
Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D1.1.01 – Půdorys 1NP, M1:50
Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
D1.2.01 – Půdorys základů, M1:50
Složka č.5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Složka č. 6 – Stavební fyzika

 


n. Přílohy

VŠKP zpracovaná ve formě teoretické práce (pouze v případě DP):

 • Vloží se všechny přílohy a svázat dohromady s předchozím textem do pevné vazby. V případě, že přílohy tvoří i výkresy, jsou tyto výkresy vloženy do samostatných složek.

VŠKP zpracovaná ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby:

 • Vloží se samostatný list A4 podle vzoru v příloze č. 2 k dodatku č. 2 směrnice děkana č. 19/2011 – vzor titulního listu VŠKP (pdf, doc) s nadpisem „Přílohy“ a pod něj uvést větu „Viz samostatné složky diplomové práce Příloha č. 1, Příloha č. 2, …“

Povinná součást VŠKP

VŠKP musí obsahovat podle článku 6 dodatku č. 2 ke směrnici děkana č. 19/2011 popisné údaje tzv. metadata (md1 až md4). Popisné údaje generuje intranet. Údaje (metadata md1 a md2) musí být vytištěny na samostatný list formátu A4, který je volně vložen do desek s tkanicemi nebo volně do svázané VŠKP zpracované ve formě teoretické práce.

 • metadata md1: Vedoucí práce /Autor práce /Škola /Fakulta /Ústav /Studijní obor /Studijní program /Název práce /Název /práce v anglickém jazyce /  Vedoucí práce / Typ práce / Přidělovaný titul / Jazyk práce / Formát práce
 • metadata md2: Abstrakt / Abstrakt v anglickém jazyce / Klíčová slova / Klíčová slova v anglickém jazyce

Forma odevzdání VŠKP

VŠKP zpracovaná ve formě teoretické práce (pouze v případě DP):

 • a

VŠKP zpracovaná ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby:

 • a

Část VŠKP – Stavební fyzika

K vytvoření Základního posouzení z hlediska stavební fyziky lze použít šablonu (doc). V dokumentu je uvedena základní struktura včetně poznámek pro jeho správné vypracování.