BH052 Pozemní stavitelství 2

Předmět BH052 Pozemní stavitelství 2 navazuje na předmět BH001 Pozemní stavitelství 1. Cílem předmětu je zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a následné rozšíření znalostí o konstrukčních systémech, principech návrhu konstrukcí a jejich dílčích částí, tj. svislých nosných konstrukcí, vodorovných nosných konstrukcí, převislých a ustupujících konstrukcí, komínů, dělících a dilatačních spár.


Harmonogram cvičení:

Popisové pole k výkresům a studiím


Cvičení 1.
Úvod do cvičení, úpravy výkresů a studií, technické písmo, popisové pole a členění místa na výkrese; zakreslování stavebních konstrukcí podle normy ČSN 01 3420:2004. Výkres půdorysu 1NP a studie výpočtu a zakreslování schodiště.

 • Výkres V1 – Půdorys 1NP
 • Studie S1 – Návrh, výpočet a zakreslení dvouramenného schodiště z 1NP do 2NP
 • Studie S2 – Návrh, výpočet a zakreslení jednoramenného schodiště s vloženou mezipodestou
 • Studie S3 – Návrh, výpočet a zakreslení schodiště s kosými stupni (lomeného schodiště)

Cvičení 2.
Výkres půdorysu 2NP podle individuálního zadání.

 • Výkres V2 – Půdorys 2NP
 • Konzultace

Cvičení 3.

 • Odevzdání: Výkres V1Studie S1
 • Konzultace

Cvičení 4.
Výkres tvaru stropu nad 1NP včetně předběžné dimenze a studie uložení stropu.

 • Výkres V3 – Výkres tvaru stropu nad 1NP
 • Studie S4 – Detail uložení stropu na vnitřní zeď (výkres tvaru)
 • Studie S5 – Detail uložení stropu na obvodovou zeď (výkres tvaru)
 • Odevzdání: Výkres V2 + Studie S2 + Studie S3
 • Konzultace

Cvičení 5.

 • Konzultace

Cvičení 6.
Výkres sestavy stropních dílců z panelů SPIROLL nad 1NP včetně doložení podkladů výrobce k navrhování stropu a studie uložení stropu.

 • Výkres V4 – Výkres sestavy stropních dílců nad 1NP (panelový strop SPIROLL)
 • Studie S6 – Detail uložení stropu SPIROLL na vnitřní nosnou zeď
 • Studie S7 – Detail uložení stropu SPIROLL na obvodovou nosnou zeď
 • Odevzdání: Výkres V3 + Studie S4 + Studie S5
 • Konzultace

Cvičení 7.

 • Konzultace

Cvičení 8.
Výkres sestavy stropních dílců (polomontovaný strop) nad 1NP včetně doložení podkladů výrobce k navrhování stropu a studie uložení stropu.

 • Výkres V4 – Výkres sestavy stropních dílců nad 1NP (polomontovaný strop)
 • Studie S8 – Detail uložení stropu na vnitřní nosnou zeď (polomontovaný strop)
 • Studie S9 – Detail uložení stropu na obvodovou nosnou zeď (polomontovaný strop)
 • Odevzdání: Výkres V4 + Studie S6 + Studie S7
 • Konzultace

Cvičení 9.

 • Konzultace

Cvičení 10.
Výkres svislého řezu A-A přes dvě podlaží včetně studie řešení detailů konstrukčních principů se snahou eliminovat tepelné mosty.

 • Výkres V6 – Svislý řez A–A
 • Studie S10 – Detail konstrukčních principů se snahou eliminovat tepelné mosty
 • Odevzdání: Výkres V5 + Studie S8 + Studie S9
 • Konzultace

Cvičení 11.

 • Konzultace

Cvičení 12.

 • Vybrané detaily individuálního zadání – způsob řešení a zakreslování
 • Odevzdání: Výkres V6 + Studie S10
 • Konzultace

Cvičení 13.

 • Zápočet

Harmonogram přednášek: